توضیح المسائل

تیمّم

در هفت مورد به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد‌‌:

١ ـ پیدا نکردن آب.

٢ ـ مشقت بیش از حد.

٣ ـ ترس از ضرر.

۴ ـ نیاز به آب براى حفظ جان.

۵ ـ نیاز به آب براى تطهیر.

۶ ـ نداشتن آب مباح.

٧ ـ نداشتن وقت براى وضو یا غسل.

و تفصیل هرکدام به ترتیب ذکر مى‌‌شود.