توضیح المسائل

غايب شدن مسلمان

(٢٢٢) اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگرى که مانند ظرف و فرش در اختیار او است، نجس شود و آن مسلمان با آن چیزى که در اختیار اوست غایب گردد و انسان احتمال بدهد که آن چیز را آب کشیده یا به واسطه‌‌اى (‌‌مثلا آن چیز در آب جارى افتاده‌‌) پاک شده است، اجتناب از آن لازم نیست.