توضیح المسائل

وقت نماز صبح

(۶٢۴) نزدیک اذان صبح از طرف مشرق نور سفیدى رو به بالا حرکت مى‌‌کند که آن را فجر اول گویند؛ موقعى که آن سفیدى پهن شد، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است؛ و آخر وقت نماز صبح موقعى است که آفتاب بیرون مى‌‌آید.