توضیح المسائل

صيد ملخ

(٢١٠۴) اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگرى زنده بگیرند، بعد از جان دادن خوردن آن حلال است، و لازم نیست کسى که آن را مى‌‌گیرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد، ولى اگر ملخ مرده‌‌اى در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته یا نه، اگر چه بگوید زنده گرفته‌‌ام‌‌، حلال نیست مگر این که انسان بداند یا اطمینان داشته باشد که آن را زنده گرفته است.

(٢١٠۵) خوردن ملخى که بال درنیاورده و نمى‌‌تواند پرواز کند، حرام است.