توضیح المسائل

احکام ازدواج

عقد نکاح یا ازدواج عقدى است که به وسیله آن زن به مرد حلال مى‌‌شود و آن بر دو قسم است‌‌:

١ ـ عقد دائم‌‌؛ و آن عبارت است از ازدواجى که مدت در آن معین نشود و زنى را که به این صورت عقد مى‌‌کنند «‌‌دائمه‌‌» گویند.

٢ ـ عقد غیردائم‌‌؛ و آن عبارت است از ازدواجى که مدت در آن معین شود و زنى را که به این صورت عقد کنند «‌‌متعه‌‌» یا «‌‌صیغه‌‌» مى‌‌نامند، مثل آن که به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا بیشتر عقد نمایند.