توضیح المسائل

معامله سَلَف

(١۶۴۴) معامله سلف آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدتى جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را مى‌‌دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

(١۶۴۵) اگر پولى را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است.