توضیح المسائل

خريد و فروش

« اقسام معاملات »

معاملات چند قسم مى‌‌باشد‌‌:

١ ـ معاملات باطل.

٢ ـ معاملات مکروه.

٣ ـ خرید و فروش میوه.

۴ ـ معامله سلف.

۵ ـ خرید و فروش طلا به طلا یا نقره به نقره.

که تفصیل هرکدام از آنها به ترتیب در مسائل بعدى ذکر خواهد شد.