توضیح المسائل

منی

(٩١) منى حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است.