توضیح المسائل

اِماله كردن

(١٣٢٢) اماله کردن با چیز مایع اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد‌‌، بنا بر اظهر روزه را باطل مى‌‌کند‌‌.