توضیح المسائل

رساندن غُبار به حلق

(١٢٩۶) رساندن غبار یا دود غلیظ به حلق بنابر اظهر روزه را باطل مى‌‌کند، چه غبار چیزى‌‌که خوردن‌‌آن حلال‌‌است مثل آرد، یا غبار چیزى‌‌که خوردن‌‌آن‌‌حرام‌‌باشد.

(١٢٩٧) عدم افساد روزه به وسیله غبار یا دود غیر غلیظ و غیر جایگزین غذا و غیر مقوّى خالى از وجه نیست ولى احوط اجتناب است.

(١٢٩٨) اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بى اختیار غبار و مانند آن به حلق برسد روزه‌‌اش باطل نمى‌‌شود.