توضیح المسائل

جماع

(١٢٩٠) نزدیکى روزه را باطل مى‌‌کند، اگر چه فقط به مقدار ختنه‌‌گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید.

(١٢٩١) اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید، روزه باطل نمى‌‌شود، ولى اگر کسى که آلتش را بریده‌‌اند کمتر از ختنه‌‌گاه را داخل کند بطلان و عدم بطلان روزه‌‌اش، محل اشکال است.

(١٢٩٢) اگر فراموش کند که روزه است و نزدیکى نماید، یا او را به نزدیکى مجبور نمایند‌‌، روزه او باطل نمى‌‌شود‌‌، ولى چنانچه در هنگام نزدیکى یادش بیاید‌‌، یا دیگر مجبور نباشد‌‌، باید فوراً از حال نزدیکى خارج شود و اگر خارج نشود‌‌، روزه او باطل است‌‌.