توضیح المسائل

مستحبات نماز

(٩٢۴) مستحب است در حال قیام نگاه کردن به محل سجده؛ و نیز بعید نیست استحباب نگاه کردن بین دو قدم در حال رکوع و به طرف بینى در حال سجود و به دامن خود در حال نشسته و به کف دو دست در حال قنوت؛ و مستحب است در حال قیام گذاشتن دستها روى رانها مقابل زانو و در حال قنوت قرار دادن آنها مقابل صورت به طورى که کف آنها رو به آسمان باشد، و در حال سجده گذاشتن دست‌‌ها مقابل گوش‌‌ها یا صورت یا شانه‌‌ها، و در حال نشسته روى ران‌‌ها و در حال رکوع روى زانو براى مردها‌‌.