توضیح المسائل

موالات

(٩١۵) انسان باید نماز را با موالات بخواند، یعنى کارهاى نماز مانند رکوع و سجود و تشهد را پشت سر هم بجا آورد و چیزهایى را که در نماز مى‌‌خواند به طورى که معمول است پشت سر هم بخواند و اگر به قدرى بین آنها فاصله بیندازد که نگویند نماز مى‌‌خواند، نمازش باطل است.

(٩١۶) اگر در نماز سهواً بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به قدرى نباشد که صورت نماز از بین برود، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد، باید آن حرفها یا کلمات را به طور معمول بخواند و اگر مشغول رکن بعد شده باشد، نمازش صحیح است و احتیاط در این است که بدون عذر و سهو از پى در پى آوردن مسامحه نکند اگر چه طورى نیست که موالات را به هم بزند‌‌.

(٩١٧) طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره‌‌هاى بزرگ، موالات را به هم نمى‌‌زند. مگر آن قدر طول بدهد که وقت نماز فوت شود. مثل عمداً خواندن سوره بزرگ در نماز صبح‌‌.