توضیح المسائل

مكروهات لباس نمازگزار

(٧٢٨) اگر نمازگزار چند چیز را به امید این که ثواب نمازش زیاد شود ترک کند خوب است‌‌. قسمتى از آنها عبارتند از‌‌: پوشیدن لباس سیاه غیر از عمامه و کساء‌‌، و لباس نازک که ساتر عورت باشد، و شلوار را روى پیراهن قراردادن، و بدون حنک با عمامه نماز خواندن، و بدون رداء امام شدن، و پوشیدن لباس کسى که از نجاست پرهیز نمى‌‌کند، و لباسى که نقش صورت دارد، و دست کردن انگشترى که نقش صورت دارد، و نماز خواندن با نقاب و خلخال (‌‌زیورى که زنان در پا مى‌‌کنند و صدا مى‌‌کند‌‌) براى زنان و با نقاب براى مردان‌‌.