توضیح المسائل

۶. نداشتن آب مباح‌‌

(۵٨٠) اگر غیر از آب یا ظرفى که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگرى ندارد، مثلاً آب یا ظرفش غصبى است، باید به جاى وضو و غسل تیمم کند.